Realisatie: TiDi Media

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van S&O Corn Boys, gevestigd te Sas van Gent, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40302149, hierna te noemen: `deVereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@cornboys.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen komst.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Nationaliteit

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd

binnen 6 maanden

NVT

Administratie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

 • Secretaris

 • Penningmeester

Het verrichten en versturen van aankopen

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • (Kleding)maat

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 • Penningmeester

Versturen digitale

berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Uitvoering van de

overeenkomst

Zolang als men

aangemeld is.

 • Secretaris

 • Jeugdcommissie

Versturen berichten

van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men

aangemeld is.

 • Sponsoren

 • Andereverenigingen

Ter benadering na

beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een

reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als de

toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Cookies

De website van Corn Boys maakt geen gebruik van Cookies.

 

Foto’s

Corn Boys maakt regelmatig foto’s van spelers op het veld, deze actiefoto’s worden met enige regelmaat op de website geplaatst. Ook worden er jaarlijks teamfoto’s gemaakt die zowel op de website als in de kantine te zien zijn.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De websitekanlinks naar andere websites bevatten.DezePrivacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websiteskunnenhun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan omvoorhet gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites teraadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

 De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Jan Snijders
E-mail: info@cornboys.nl
Telefoonnummer: 0654620348

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Privacyverklaring (originele pdf)